تقویم دوره‌ها

نام کلاس وضعیت آغاز کلاس پایان کلاس گروه آموزشی مدرس
دوره آموزشی ریاضی آماده برگزاری ۲۸ بهمن ۱۳۹۶ ۲۹ اسفند ۱۳۹۶ Manager
water gems تشکیل شده ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ گروه شماره 1 تست دسترسی
دوره آموزشی ریاضی تشکیل شده ۱۸ فروردین ۱۳۹۷ ۳۱ فروردین ۱۳۹۷ Manager
دوره آموزشی ریاضی تشکیل شده ۲۰ فروردین ۱۳۹۷ ۰۱ خرداد ۱۳۹۷ Manager
water gems آماده برگزاری ۱۷ دی ۱۳۹۶ ۲۲ دی ۱۳۹۶ گروه شماره 1 تست دسترسی
دوره تخصصی MCITP تشکیل شده ۱۷ دی ۱۳۹۶ ۲۲ دی ۱۳۹۶ مدرس شماره 2
آشنایی با منتورشیپ آماده برگزاری ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ 132